20230118 133343 1Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Kultura bez barier” nasza Biblioteka zakupiła i wprowadziła do udostępniania czytelnikom cztery egzemplarze odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych – Czytak 4.

Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Nasza placówka wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.

Czytak jest prosty w obsłudze, przenośny, wyposażony w głośnik i doskonale wyczuwalną klawiaturę w pełni udźwiękowiony, przyjazny dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz dla seniorów.

Czytak to doskonałe rozwiązanie dla osób, które lubią czytać a wada wzroku im na to nie pozwala. Osoby niewidome lub słabo widzące mogą nieodpłatnie korzystać ze zbioru cyfrowej książki mówionej. Słuchanie książek na Czytaku jest bardzo proste i wygodne.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” możemy udostępnić Czytelnikom katalog który zawiera 2990 pozycji. Katalog dostępny jest na stronie http://www.stowarzyszenielarix.pl/do-pobrania.html oraz w naszej Bibliotece.Co trzeba zrobić aby skorzystać z nowej usługi i wypożyczyć odtwarzacz?

Przyjść do biblioteki, przeczytać regulamin, podpisać porozumienie na udostępnienie odtwarzacza i słuchać do woli.

Regulamin wypożyczania Czytaka 4 jest dostępny na stronie wraz z załącznikiem.

Regulamin wypożyczania Czytaka 4

Niniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytaka 4 osobom zapisanym do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju , zwanych dalej Użytkownikami.

§ 1.

 1. Szczegółowe zasady zapisu oraz korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki określa „Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju.

 2. Czytaka 4 , można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju. 

 3. Biblioteka wypożycza Czytaki jedynie użytkownikom posiadającym aktualną kartę biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Rabce-Zdroju oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o wadzie narządu wzroku.

 4. Użytkownik wypożyczający Czytaka jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem.

 5. Warunkiem wypożyczenia Czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia, o którym mowa w § 1 ust. 5, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27, 34-700 Rabka-Zdrój.

 2. Celem zbierania danych zawartych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług związanych z wypożyczeniem Czytaka. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia i zażądać ich usunięcia.

 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 3.

 1. Urządzenie Czytak 4 wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczenia urządzenia o kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

 3. Za przetrzymanie cyfrowych książek mówionych na urządzeniu Czytak 4, ponad termin określony w§ 3, Biblioteka ma prawo do naliczenia opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości 5,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

 4. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.

§ 4.

 1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie  w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.

 2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

 3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

                                                                § 5.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wartość urządzenia Czytak 4 wynosi  695,00 zł brutto.


Załącznik nr 1

do Regulaminu wypożyczania
Czytaka  4

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka 4
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Rabce-Zdroju

Imię i nazwisko: ..........................................................................

Nr karty bibliotecznej: .................................................................

Nr telefonu:  .................................................................................

Nr inw. Czytaka:  .........................................................................

Dotyczy: wypożyczenie Czytaka 4 do odtwarzania cyfrowej książki mówionej.

Data wypożyczenia..............................                 Data zwrotu..........................................

Oświadczam, że zobowiązuję się do ochrony urządzenia przed zgubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem i ponoszę pełną odpowiedzialność za jego wypożyczenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:

 1. nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,

 2. stwierdzam następujące usterki/braki:*

 1. ....................................................................

 2. ....................................................................

 3. ....................................................................

 4. ................................................................

Pieczątka i podpis Bibliotekarza                                     Podpis Użytkownika

………………………………………..                                ……………………………………

* niepotrzebne skreśl