img 7910 midi

 

 

25 maja 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie organizatora - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju - odbędzie się III Recytatorski Konkurs dla Przedszkolaków. Cele konkursu to:  popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów przed publicznością i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do 20 maja 2022r., pod numerem telefonu 18 2677449.

 

 

 

 

 

REGULAMIN III RECYTATORSKIEGO KONKURSU DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 1. ORGANIZATOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

 2. CELE KONKURSU :

  - popularyzowanie poezji dziecięcej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci poezją

- zachęcanie do występów przed publicznością,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA :

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,

- każde przedszkole typuje 5 dzieci , wyłonionych podczas eliminacji

wewnątrz przedszkolnych,

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego,

- zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów

konkursu do 20 maja 2022r., pod numerem telefonu 18 2677449

 1. TERMIN KONKURSU :

Konkurs odbędzie się 25 maja 2022 roku o godz. 10.00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27

 1. KRYTERIA OCENY :

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój),

 1. NAGRODY :

  - Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali

  uczestnicy otrzymają dyplomy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa w III Recytatorskim Konkursie dla Przedszkolaków.

………………………………..

(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..

(data, podpis)