IMG 2388

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu Recytatorskiego z okazji Światowego Dnia Poezji. Konkurs odbędzie się 23 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do  16 marca 2020 r. Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości dziecięcej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury wybrane przez organizatorów.

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

CELE KONKURSU :

 – popularyzowanie twórczości dziecięcej,

 – rozwijanie zdolności recytatorskich,

 – zainteresowanie uczniów poezją,

 – zachęcanie do występów przed publicznością,

 – prezentacja umiejętności dzieci,

 – uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 - Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej    (maksymalnie 2 uczniów z jednej klasy)        

 - Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden wybrany przez siebie wiersz o tematyce dowolnej, 

 - Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut,

 - Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do 16 marca 2020 r.

TERMIN KONKURSU : Konkurs odbędzie się 23 marca 2020 roku o godz.10.00 w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27

KRYTERIA OCENY :

 - Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury wybrane przez organizatorów.

 - Oceniany będzie dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.

 -  Interpretacja tekstu.

 -  Kultura słowa.

NAGRODY :

  -  Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa w VIII recytatorskim konkursie z okazji światowego dnia poezji

………………………………..

(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..

(data, podpis)