Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju



Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mbp.rabka.pl/



Data publikacji strony internetowej:20.02 2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.01.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących brak opisów zdjęć strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami: brak wersji kontrastowej, widocznego fokusa, wyróżnienia odnośników- W chwili obecnej trwają prace z wiązane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych wg oceny eksperckiej oraz walidatorów internetowych: https://www.webaccessibility.com



Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • TAB – przejście do kolejnego elementu

 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.01.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osoba kontaktowa: Ewelina Jarosz-Karkula

 • E-mail:rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 182677449



Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 • wnioskować o udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej

 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.



Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój ul. Orkana 27



Budynek Biblioteki posiada dwie kondygnacje; Do budynku prowadzą dwa wejścia dla czytelników. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku biblioteki i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a; ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada dźwig osobowy;Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Na terenie Biblioteki nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.