Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju

 I. Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Rabce-Zdroju

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

3) Wypożyczalni – należy przez to rozumieć wypożyczalnię w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

4) Czytelni – należy przez to rozumieć czytelnię w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

5) bibliotekarzu - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku bibliotekarskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

6) użytkowniku – należy przez to rozumieć użytkownika zbiorów i odbiorcę usług bibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

7) karcie bibliotecznej – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie zapisanej do Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju i zarejestrowany w systemie komputerowym uprawniający do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

8) zbiorach – należy przez to rozumieć zbiory biblioteczne – księgozbiory i zbiory specjalne Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

9) usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rabce-Zdroju, inne niż udostępnianie zbiorów, a w szczególności: udostępnianie gazet i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych (również komputerowych baz danych), udostępnianie stanowisk komputerowych, wykonywanie usług kserograficznych i wydruków komputerowych;

10) prolongacie - należy przez to rozumieć przedłużenie terminu zwrotu zbiorów wypożyczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

11) koncie bibliotecznym – należy przez to rozumieć konto założone w systemie bibliotecznym SOWA Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju

§ 3

 Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

II. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

§ 4

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne.

Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach: jeśli użytkownik (czytelnik) nie jest stałym mieszkańcem kaucja wynosi 10 zł od książki.

Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana na rzecz Biblioteki.

§ 5

Opłaty pobierane są za:

1) usługi kserograficzne, wydruki komputerowe;

2) zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne – w formie ekwiwalentu

książkowego lub zbioru specjalnego;

3) koszt wysłania upomnień do Użytkownika listem;

4) powtórne wydanie karty bibliotecznej;

§ 6

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają jej Użytkownicy.

§ 7

1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dokument tożsamości, podać nr PESEL oraz adres zamieszkania, telefon. W przypadku rejestracji Użytkowników do 16 roku życia konieczna jest obecność (i okazanie dokumentu tożsamości) rodzica/opiekuna prawnego.

2. Podpisanie karty zobowiązań/karty zapisu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu. Za niepełnoletniego Użytkownika odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.

§ 8

Zakazy

1. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, jak również zachowanie utrudniające/uniemożliwiające wypełnianie przez Bibliotekę zadań narzuconych jej przez ustawę o Bibliotekach, m.in. - lecz nie wyłącznie - prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, spożywanie posiłków oraz korzystanie z telefonów komórkowych, a także wykonywanie czynności, do których podejmowania budynek Biblioteki nie jest przeznaczony.

2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych.

3. Zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.

4. Zabronione jest wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w sposób rażący nieprzestrzegających zasad higieny osobistej.

5. Zabronione jest utrudnianie korzystania z Biblioteki innym Użytkownikom poprzez podejmowanie czynności niezgodnych z przeznaczeniem tego miejsca lub inne zachowanie uciążliwe dla otoczenia, w szczególności głośne, zaczepne lub zachowanie przejawiające osobiste poglądy, przekonania lub wyznanie.

6. Osoby naruszające zakazy wskazane w niniejszym Regulaminie zostaną wyproszone z Biblioteki. Odmowa opuszczenia terenu Biblioteki, przez osobę do tego wezwaną, jest traktowana jako naruszenie regulaminu i uprawnia w danej sytuacji Bibliotekę do wezwania Policji oraz złożenia wniosku o ściganie karne.

7. Zabronione jest pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika (biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności).

III. Ochrona danych osobowych

§ 9

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27, 34-700 Rabka-Zdrój

2. Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnianych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, w celu zabezpieczenia sprzętu komputerowego, kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.

3. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (ustawowy wykaz danych podlegających przetwarzaniu przez biblioteki).

4. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.

7. Dane osobowe użytkownika Biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu przez rok (okres ten może ulec wydłużeniu np. w przypadku nieuregulowanych zobowiązań wobec biblioteki).

8. Przy zapisie do Biblioteki dzieci i młodzieży do lat 16, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

9. Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.IV. Zasady udostępniania zbiorów i usług Biblioteki

§ 10

Karta biblioteczna

1. Korzystając ze zbiorów i usług Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

2. Użytkownik odpowiada za każde użycie karty bibliotecznej i nie może jej odstępować innej osobie.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione.

4. Wydanie pierwszej karty bibliotecznej jest bezpłatne, a w wyniku jej utraty bądź zniszczenia za wydanie nowej karty pobierana jest opłata w wysokości 4 zł.

5. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zablokowania możliwości korzystania z tej karty przez osoby nieuprawnione.

§ 11

Wypożyczanie

1. Dowodem wypożyczenia i zwrotu zbiorów jest zarejestrowanie tej czynności przez bibliotekarza w systemie bibliotecznym.

2. Użytkownicy mogą wypożyczyć do 5 pozycji (książek) na okres 30 dni, (Biblioteka może wprowadzić opłaty za zwłokę w zwrocie materiałów audiowizualnych).

3. Użytkownik może dokonać prolongaty wypożyczonych zbiorów, za wyjątkiem zbiorów zarezerwowanych przez innych Użytkowników.

4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczonych zbiorów oraz termin ich zwrotu.

7. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.

8. Defekty oraz uszkodzenia wypożyczonych zbiorów należy po ich zauważeniu zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

9. Prolongaty wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 12

Przetrzymanie zbiorów bibliotecznych

1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów Biblioteka pobiera opłaty 10 groszy za każdy dzień od książki.  Użytkownik otrzymuje upomnienie drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną pocztą.

2. Po odebraniu upomnienia Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przetrzymywane zbiory biblioteczne.

3. Użytkownikowi, który nie zwrócił zbiorów bibliotecznych w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty, Biblioteka może zablokować konto.

4. Odblokowanie konta następuje z chwilą zwrotu zbiorów bibliotecznych i/lub po uregulowaniu ewentualnych zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 13

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 14

Zamawianie i rezerwacja zbiorów

1. Użytkownik może zamawiać/rezerwować zbiory telefonicznie, osobiście – w wybranej placówce oraz przez Internet po zalogowaniu się na własne konto.

2. Zamówione/zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni (w godzinach pracy Biblioteki lub następnego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy) od momentu otrzymania informacji o ich dostępności, w przeciwnym razie dostępne będą one dla innych Użytkowników.

3. Użytkownik może zrezygnować z zamówionych/zarezerwowanych zbiorów. Zobowiązany jest wówczas do anulowania zamówienia/rezerwacji.

4. Użytkownikowi, który trzykrotnie nie odebrał zamówionych/zarezerwowanych zbiorów, nie będą realizowane kolejne zamówienia/rezerwacje.

§ 15

Udostępnianie zbiorów i usług na miejscu

1. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni oraz prasy codziennej i regionalnej można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Dostęp do księgozbiorów oraz gazet i czasopism jest wolny.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępniane mu zbiory oraz gazety i czasopisma.

§ 16

Usługi reprograficzne

1. Biblioteka wykonuje usługi reprograficzne materiałów bibliotecznych. Wysokość opłat określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Odbitki kserograficzne wykonuje pracownik Biblioteki. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.

3. Kserowanie materiałów bibliotecznych jest wykonywane w granicach określonych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wydruki komputerowe oraz skanowanie mogą być wykonywane najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. Wysokość opłat za wydruk określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

§ 17

1. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz poszukiwań bibliograficznych.

2. Zabrania się:

1) wykorzystywania stanowisk komputerowych do: zachowań zabronionych przepisami prawa polskiego, w szczególności: korzystania ze stron zawierających nielegalne oprogramowanie, otwierania stron o treściach rasistowskich, pornograficznych;

2) instalowania, kopiowania i uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania, przede wszystkim mogącego działać na szkodę sprzętu komputerowego;

3) zmian w konfiguracji;

4) łamania zabezpieczeń systemu;

5) działania powodującego dewastację lub uszkodzenie sprzętu komputerowego;

6) podejmowania samodzielnych prób naprawienia sprzętu komputerowego.

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo stosowania oprogramowania blokującego dostęp do stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i Regulaminem.

4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego odpowiedzialny jest za użytkowanie sprzętu.

5. Użytkownik powinien skończyć pracę przy komputerze 5 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 18

1. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię i nazwisko) lub okazania karty bibliotecznej przy stanowisku do wypożyczania.

2. Użytkownik samodzielnie korzysta ze stanowiska komputerowego i Internetu. Bibliotekarze służą doraźną pomocą, jednak nie wykonują za Użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym i nie przeprowadzają indywidualnych szkoleń.

3. Jedna osoba może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 60 minut. Jeżeli nie ma innych oczekujących, za zgodą bibliotekarza sesję można przedłużyć o kolejne 60 minut.

4. Użytkownik wykorzystujący komputer do celów edukacyjnych (np. pisanie pracy) może podczas jednej sesji korzystać z komputera dłużej, musi jednak zgłosić taką potrzebę bibliotekarzowi.

5. Użytkownik może zapisywać na własnym nośniku pliki ściągnięte z Internetu.

6. Przed zakończeniem pracy należy skasować dane utworzone podczas użytkowania sprzętu komputerowego. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki i nośniki danych.

7. W przypadku problemów technicznych z komputerem Użytkownik zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie bibliotekarza o tym fakcie.

§ 19

1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolowania czynności wykonywanych na komputerze przez Użytkownika.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług internetowych oraz utratę wyszukanych danych.

3. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu.

4. Użytkownik niepełnoletni, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Internetu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

1. Użytkownik, który zagubił bądź zniszczył zbiory biblioteczne zobowiązany jest odkupić takie same tytuły lub – po uzgodnieniu z bibliotekarzem – odkupić inne, o co najmniej tej samej wartości lub zwrócić kwotę pieniędzy równą aktualnej wartości zagubionej pozycji.

§ 21

1. Użytkownikowi niestosującemu się do Regulaminu bibliotekarz może:

1) ograniczyć liczbę wypożyczanych zbiorów,

2) pozbawić prawa korzystania ze zbiorów lub usług Biblioteki czasowo lub na stałe.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od powyższych decyzji do Dyrektora Biblioteki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości.

3. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

4. Decyzja Dyrektora Biblioteki jest ostatecznaZałącznik nr 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-ZdrojuCennik usług reprograficznych

1. Wydruk strony A4 czarno-białej – 30 gr/ dwustr. – 60 gr;

2. Odbitka kserograficzna strony A4 czarno-białej – 30 gr/ dwustr. – 60 gr;

3. Wydruk strony A3 czarno-białej – 60 gr/ dwustr. – 1.20gr;

4. Odbitka kserograficzna strony A3 czarno-białej – 60 gr/ dwustr. – 1.20 gr;

5.Wydruk strony A4 w kolorze – od 50 gr do 5 zł

Załącznik nr 2

Do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27.

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju:

1. Wrzutnia jest umiejscowiona na zewnątrz, przed wejściem do budynku biblioteki i jest dostępna przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych książek i czasopism, w dniach i godzinach, wyłącznie wtedy, gdy biblioteka jest nieczynna.

3. Jeżeli Czytelnik w tym samym dniu zamierza wypożyczyć książki, zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.

4. Każda wrzutnia przypisana jest do konkretnej biblioteki, dlatego tylko jej zbiory w niej pozostawiamy.

5. Książki należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka. Zawsze sprawdzamy, czy nic nie zostało w podajniku.

6. Zwrot dokonany z wykorzystaniem wrzutni zostanie zarejestrowany w kolejnym dniu roboczym.

7. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta w dniu następnym. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszanebezpośrednio w bibliotece lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie wysokości opłaty następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.

9. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych książek nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.

10. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienie oraz dochodzenia roszczeń.

11. Stanowisko wrzutni jest monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami i czasopismami.

12. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2021 r.